1
گروه بین‌الملل - تلاش برای گرفتن تابعیت کشورهای اروپایی، مسئله‌ای فراگیر بین پناهندگان مسلمان است و گاهی این امر به قیمت تغییر دین تمام می‌شود. ۳۶ درصد از جمعیت اسُلو را مهاجرینی تشکیل می دهند که از کشورهای غیر اروپایی به نروژ آمده اند. کارت اتحادیه اروپا به شما حق برخورداری از مداوای ضروری را در حین مریضی و تداوی ضروری دندان در خارج از کشور وقتی از سویدن به یکی از کشور های اتحادیه اروپا یا سوی