1
متقاضیان با سرمایه گذاری در کشور مورد نظر می توانند برای خود و همسر و فرزندان تحت تکفل، مجوز اقامت امریکا را در مدت 3 ماه کاری پس از ارائه کامل مدارک، بدون ریسک دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید. افرادی که مجوز اقامت موقت سوئیس را در اختیار دارند و با این مجوز در آنجا مانده اند در واقع اقامت آنان به صورت قانونی خواهد بود. قانون اخذ اقامت از طریق گرین کارت دانمارک لغو شده