1
متقاضیان با سرمایه گذاری در کشور مورد نظر می توانند برای خود و همسر و فرزندان تحت تکفل، مجوز اقامت امریکا را در مدت 3 ماه کاری پس از ارائه کامل مدارک، بدون ریسک دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید. افرادی که مجوز اقامت موقت سوئیس را در اختیار دارند و با این مجوز در آنجا مانده اند در واقع اقامت آنان به صورت قانونی خواهد بود. قانون اخذ اقامت از طریق گرین کارت دانمارک لغو شده
Your Boomark Tech

You Can Submit Your POST Here! ..........

Latest Comments